PROPOZÍCIE – ŤUKI DETSKÝ VEČERNÝ BEH

Pokyny a základné informácie

Štart behu: 

09.10.2020 (piatok) od 18:00 hod Deti budú štartovať postupne podľa vekových kategórií (od A po F), približne v 10 minútových časových intervaloch, samostatne chlapci a dievčatá.

Účastnícky limit: 1000 detí

Dĺžka trate a kategórie: – chlapci a dievčatá

A – do 5 rokov (rok narodenia 2015 a mladší) – 300 m 

B – 6 a 7 rokov (rok narodenia 2013 a 2014) – 300 m  

C – 8 a 9 rokov (rok narodenia 2011 a 2012) – 600 m 

D – 10 a 11 rokov(rok narodenia 2009 a 2010) – 600 m 

E– 12 a 13 rokov (rok narodenia 2007 a 2008) – 800 m

F – 14 a 15 rokov (rok narodenia 2005 a 2006) – 800 m

Štartovné v závislosti od dátumu platby:

5 € prvých 500 prihlásených detí s riadne zaplatenýmštartovným, štartové číslo 1 – 499

7 € pre ďalších 500 prihlásených detí s riadne zaplateným štartovným, štartové čísla 500 – 1000

Štartový balík zahŕňa:

štartové číslo s menom a čipom na meranie času (pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 11.09.2020),

medailu po prebehnutí cieľom,

občerstvenie po dobehu do cieľa,

možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu.

Prihlasovanie (registrácia):

on-line do 07.10.2020 prostredníctvom predpredaj.ska bratislavamarathon.com

Prezentácia prihlásených účastníkov, vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov:

  • 08.10.2020 v Eurovea, v čase od 12:00 do 18:00 hod.
  • 09.10.2020 v Eurovea v čase od 12:00 do 17:00 hod.

V kategórii A a B je možná účasť rodičov na behu spolu s deťmi. Rodičia sa či už samostatne, alebo spolu s deťmi zaradia vždy na koniec každej štartovej vlny !!! Dôrazne žiadame rodičov o rešpekt hlavne vo vzťahu k deťom, ktoré bežia samy bez podpory rodičov, rovnako tak navzájom medzi sebou. Nezabúdajte, že svojím správaním a prejavmi „fair – play“ idete deťom príkladom.

  • Deti budú štartovať po jednotlivých kategóriách A až F,
  • Deti štartujú vždy najskôr dievčatá a potom chlapci,
  • Deti štartujú vo vlnách v počte maximálne 50 detí (v kategórii A a B sa očakávajú 3 až 4 štarty/vlny v rámci kategórie),

Vzhľadom na to že, aj detské štartové čísla obsahujú čip !!!, ktorý zaznamená čas každého dieťaťa od prebehu štartovým kobercom po prebeh cieľovým kobercom, je potrebné aby deti prešli po vlastných nohách štart aj cieľ, ináč ich časomiera nezaznamená a dieťa nebude zaradené vo výsledkoch !!!.

Upozorňujeme rodičov, že vzhľadom na vlnové štarty a skutočnosť, že deťom bude vyhodnocovaný čas štartu príslušnej vlny, v ktorej dieťa štartuje, „gun time vlny“, je možné, že celkovým víťazom danej kategórie bude ktorékoľvek dieťa s najrýchlejším časom, bez ohľadu na to, z akej vlny štartuje. 

Vyhodnotené na pódiu budú a odmenu môžu získať iba deti, ktoré prebehnú celú vzdialenosť bez výraznejšej pomoci rodičov !!! (nosenie na rukách, prípadne ťahanie detí je zakázané – dieťa nebude diskvalifikované, ale nebude vo výsledkoch hodnotené v rámci poradia najlepších, ktorí budú odmenení).

Organizátor zverejní po podujatí na bratislavamarathon.com výsledkovú listinu, aby si každé dieťa mohlo vytlačiť on-line diplom potvrdzujúci jeho účasť na detských behoch.

Odmeny: Prví 3 chlapci a prvé 3 dievčatá v každej vekovej kategórii získajú vecné ceny.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti. Rovnako tak si vyhradzujeme právo ukončiť registráciu účastníkov s ohľadom na naplnenie počtu bežcov na podujatí.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, šírenia epidémie, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko,organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.Organizátor pred podujatím zverejní manuál a pravidlá účasti a správania sa na podujatí pre bežcov, organizačný team a divákov v zmysle príslušných epidemiologických a hygienických pravidiel.

Tešíme sa na Vás !!!

Generálny partner

Hlavní partneri
Top partner
Auto partner
Športový partner
Partneri

Mediálni partneri
S podporou