7. ROČNÍK – RAJEC HIGH TATRAS NIGHT RUN 2019

pod záštitou starostu obce Štrba pána Michala Sýkoru

Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika v spolupráci s obcou Štrba,
Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Vysoké Tatry – Podhorie a o.z. Bratislavský maratón

Termín: 01.06.2019

Miesto:  Štrbské Pleso, Slovenská republika

Čas podujatia: 18:00 – 22:00 hod.

Štart behu: 19:45 (10km), 20:00 (5km)
(štart/cieľ – ulica k Vodopádom pred Starou hospodárskou budovou)

Trať: 5 km, 10 km

Časový limit: 1,5 hodiny

Účastnícky limit: 1000 účastníkov

Pravidlá: preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií

Hlavní funkcionári:
Riaditeľ podujatia: Peter Pukalovič

Športový riaditeľ podujatia: Jozef Pukalovič 

Hlavný rozhodca: Tomáš Willwéber 

Traťový riaditeľ: Erik Baláž

Prihlasovanie:     

 • on-line do 30.05.2019 prostredníctvom predpredaj.sk a  bratislavamarathon.com
 • osobne v piatok 31.05.2019 od 14:00 do 19:00 hod. na Štrbskom Plese (ak nebude naplnený účastnícky limit)
 • osobne v sobotu 01.06.2019 od 10:00 do 18:00 hod. na Štrbskom Plese (ak nebude naplnený účastnícky limit)

Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde potvrdenie o vašej účasti spolu s linkom na dokumenty, ktoré je potrebné si vytlačiť, vyplniť a priniesť na prezentáciu k prevzatiu štartového balíka.

Ide o nasledovné dokumenty:

a)    Súhlas so spracovaním osobných údajov,

b)    Prehlásenie o zdravotnom stave,

c)     Splnomocnenie na prevzatie štartového balíka pre inú osobu v prípade, ak preberáte štartový balík aj pre iného účastníka.

Ak ste mail s potvrdením vašej účasti neobdržali, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte info@becool.sk a pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným „Potvrdením platby“, ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári.  

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel: na Štrbskom Plese (parkovisko pred Starou hospodárskou budovou)

 • v piatok 31.05.2019 od 14:00 do 19:00 hod.
 • v sobotu 01.06.2019 od 10:00 do 18:00 hod.

Pre detailné informácie sledujte prosím aktuality k podujatiu na web stránke podujatia bratislavamarathon.com.

Kategórie:  Muži a ženy

Muži:

•       M absolútne poradie

•       M do 39 rokov (rok narodenia 1980 – 2001)

•       M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1970 – 1979)

•       M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1960 – 1969)

•       M60 – vek 60 a viac rokov (rok narodenia 1959 a skôr)

Ženy:

•       Ž absolútne poradie

•       Ž do 39 rokov (rok narodenia 1980 – 2001)

•       Ž40  – vek 40 – 49 rokov   (rok narodenia 1970 – 1979)

•       Ž50  – vek 50 – 59 rokov  (rok narodenia 1960 – 1969)

•       Ž60 – vek 60 a viac rokov(rok narodenia 1959 a skôr) 

Vekový limit:   18 rokov, t.j. (v deň preteku musí mať pretekár 18 rokov). 
Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárova pretekárok, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze.

Štartový balík zahŕňa:       

 • štartové číslo s menom (pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 24.05.2019),
 • občerstvenie na trati (pri 10km behu),
 • občerstvenie po dobehu do cieľa,
 • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške,
 • zaslanie fotografie z trate na mail uvedený v prihláške,
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie sa,
 • možnosť odložiť si osobné veci v úschovni,
 • darčekové predmety od partnerov podujatia,
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,
 • účastnícku medailu !

Štartovné (v závislosti od dátumu platby):  

 • 12 €     pri zaplatení do 30.04.2019
 • 15 €     pri zaplatení od 01.05.2019 do 30.05.2019, resp. priamo na podujatí počas prezentácie

Možnosti platenia štartovného:

Štartovné je možné zaplatiť výlučne platobnou kartou pri prihlásení sa on-line a využití platobného terminálu v rámci prihlasovacieho systému na bratislavamarathon.com a predpredaj.sk prípadne ak nebude naplnený účastnícky limit, priamo na podujatí pri prezentácii (bude možná aj platba v hotovosti). 

 Výška štartovného závisí od dátumu (dňa) kedy bola platba platobnou kartou zrealizovaná (nezávisí od dátumu registrácie účastníka v registračnom systéme, rovnako tak nezávisí od dátumu vytvorenia účastníckeho konta v registračnom systéme). Pri platbe platobnou kartou cez prihlasovací systém je platba pripísaná okamžite po zaplatení, vašu registráciu si následne môžete verifikovať v zozname prihlásených účastníkov, kde sa vaše meno objaví okamžite po zaplatení. 

Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára:

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 18.05.2019 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora v termíne od 19.05.2019 do 01.06.2019, má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia.

V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, s jeho písomným súhlasom zaslaným mailom na adresu info@becool.sk, môžete tak urobiť písomne na info@becool.sk najneskôr do 30.04.2019. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná. 

Preregistrácia v čase od 01.05.2019 do dňa kedy začne výdaj štartových balíkov je spoplatnená sumou 5,-Eur, ktorá bude uhradená pri prevzatí štartového balíka. Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný.

Štartové koridory:

V rámci prihlasovacieho formuláru nezabudnite uviesť svoj čas dosiahnutý na 5km, resp. 10km trati v roku 2018, resp. v roku 2019. Štartový koridor bude rozdelený do viacerých zón, podľa zadaného času čo zabezpečí plynulejší štart a prebehnutie prvých kilometrov. Pretekár, ktorý neuvedie svoj čas bude automaticky zaradený na záver štartového poľa do poslednej zóny. Dôrazne vás žiadame, aby ste uvádzali vaše reálne dosiahnuté časy, aj takouto formou prejavujete rešpekt svojim kolegom bežcom.

Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia. Organizátor zabezpečí na podujatí zdravotnú a záchrannú službu.

Každý účastník je povinný pri prezentácii skontrolovať uvedenú zdravotnú poisťovňu (to platí aj pri prebratí štartového balíka za iného účastníka). Zahraniční účastníci predložia fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydaný štartový balíček, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné

Na zadnej strane štartového čísla máte rovnako ako v on-line prihlasovacom formulári možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Ak nastala nejaká zmena v čase medzi registráciou a prezentáciou, oznámte tieto skutočnosti organizátorom počas prezentácie. Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Meranie časov:

Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Čip tvorí súčasť štartového čísla a dostanete ho na prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Čip po dobehnutí do cieľa nemusíte vracať, ostáva vám na pamiatku spolu so štartovým číslom

Výsledky:

Zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk a následne na bratislavamarathon.com. Pretekári budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary). Vo  výsledkovej listine bude aj informatívny údaj o dosiahnutom čistom (neoficiálnom) čase.

Protesty:

Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

Vecné ceny:

Prvé tri ženy a prví traja muži podľa vekových kategórií na 5km a 10 km trati získajú vecné ceny.

Šatne a úschovňa:

Možnosť prezlečenia sa a uschovania osobných vecí v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne.

WC:

Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.

Zdravotná služba:

V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Ubytovanie:

Ponuka zvýhodnenej možnosti ubytovania bude upresnená a zverejnená na stránke podujatia bratislavamarathon.com.

Upozornenie:

Vzhľadom na charakter behu (beží sa vo večerných hodinách pri umelom osvetlení) prosíme účastníkov o zvýšenú opatrnosť a prípadné využitie vlastných reflexných prvkov. Odporúčané je použitie čeloviek najmä pri 10km behu.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Kontakt: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

Informácie:
Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com.

Kontakt: Telefón: 00421/904 404 638
e-mail: info@becool.sk

Generálny partner
Auto partner

Partner

Partner

Partner

Partner
Partner
Partner
Partner
Mediálny partner

Organizátori a spoluorganizátori