8. ROČNÍK – FA DONOVALY NIGHT RUN 2021
pod záštitou starostu obce Donovaly pánaMiroslava Daňa

Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika v spolupráci s obcou Donovaly, Park Snow Donovaly a o.z. Bratislavský maratón 


Termín: 24.07.2021


Miesto:  Donovaly, Slovenská republika


Čas podujatia: 16:00 – 22:00 


Štart behu : 19:45 (10km), 20:00 (5km)  
(štart/cieľ – centrálne parkovisko pri hlavnej ceste z BB a Ružomberka)


Trať:  5 km, 10 km
Detské behy (24.07.2021 – 16:00)


Časový limit: 1,5 hodiny

Účastnícky limit: 1000 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku, kedy mu systém pridelí štartové číslo a je uvedený v štartovej listine. 

Účastnícky limit môže byť upravený na základe rozhodnutia organizátora, resp. na základe platných    epidemiologických a hygienických pravidiel.

Pravidlá: Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií

Hlavní funkcionári:  

Hlavný usporiadateľ:   Jozef Pukalovič

Riaditeľ pretekov:        Peter Pukalovič

Športový riaditeľ:         Tomáš Willwéber

Vedúci rozhodca:         Dag Bělák

Prihlasovanie: 

 • on-line do 22.07.2021 prostredníctvom predpredaj.sk a bratislavamarathon.com
 • osobne v sobotu 24.07.2021 od 10:00 do 18:00 hod. na Donovaloch (ak nebude naplnený účastnícky limit)

Pred podujatím si skontrolujte či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte registracia@becool.sk.

 Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov: na Donovaloch (centrálne parkovisko pri hlavnej ceste z BB a Ružomberka)

 • v sobotu 24.07.2021 od 10:00 do 18:00 hod. 
  Pre detailné informácie sledujte prosím aktuality k podujatiu na web stránke bratislavamarathon.com.

Kategórie:   Muži a Ženy

Muži:

 • M absolútne poradie
 • M do 39 rokov  (rok narodenia 1982 – 2003/2006)
 • M40 –  vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1972 – 1981)
 • M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1962 – 1971)
 • M60 – vek 60 a viac rokov (rok narodenia 1961 a skôr)

Ženy:

 • Ž absolútne poradie
 • Ž do 39 rokov (rok narodenia 1982 – 2003/2006)
 • Ž40  – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1972 – 1981)
 • Ž50  – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1962 – 1971)  
 • Ž60 – vek 60 a viac rokov (rok narodenia 1961 a skôr)

Vekový limit:    18 rokov (v deň pretekov musí mať pretekár 18 rokov)

  15 rokov (v deň pretekov musí mať pretekár 15 rokov) pri behu na 5 km

Pri účastníkoch do 18 rokov vrátane je potrebný podpísaný súhlas zákonného zástupcu, kedy zodpovednosť za daného pretekára preberá zákonný zástupca (stačí vyplniť na mieste).


Štartovné (v závislosti od dátumu platby):

 • 12 €     pri zaplatení do 30.06.2021
 • 15 €     pri zaplatení od 01.07.2021 do 24.07.2021, resp. priamo na podujatí počas prezentácie


Štartovné zahŕňa:

 • štartové číslo s menom (pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 30.06.2021);
 • občerstvenie na trati (pri 10km behu);
 • občerstvenie po dobehu do cieľa;
 • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške;
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie sa;
 • možnosť odložiť si osobné veci v úschovni,
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu;
 • účastnícku medailu

Tričko:

V rámci registrácie je možné si zakúpiť tričko ALPINE PRO s grafikou podujatia za 15€.

Multifunkčná šatka:

V rámci registrácie je možné si zakúpiť multifunkčnú šatku s grafikou podujatia za 8€.

Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára:

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 09.07.2021 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora v termíne od 10.07.2021 do 23.07.2021, má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia.

V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť zaslaním mailu na registracia@becool.sk najneskôr do 30.06.2021. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a vyhlásenie potvrdzuje už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná. 

Preregistrácia v čase od 01.07.2021 do dňa kedy začne výdaj štartových balíkov je spoplatnená sumou 5,-Eur, ktorá bude uhradená pri prevzatí štartového balíka resp. prevodom na účet. Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný.

Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia. Organizátor zabezpečí na podujatí zdravotnú a záchrannú službu.

Každý účastník je povinný pri prezentácii skontrolovať uvedenú zdravotnú poisťovňu (to platí aj pri prebratí štartového balíka za iného účastníka). Zahraniční účastníci predložia fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydaný štartový balíček, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné

Na zadnej strane štartového čísla máte rovnako ako v on-line prihlasovacom formulári možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Ak nastala nejaká zmena v čase medzi registráciou a prezentáciou, oznámte tieto skutočnosti organizátorom počas prezentácie. Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Meranie časov:

Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Čip tvorí súčasť štartového čísla a dostanete ho na prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Čip po dobehnutí do cieľa nemusíte vracať, ostáva vám na pamiatku spolu so štartovým číslom.

Výsledky:

Zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk a následne na bratislavamarathon.com. Pretekári budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary). Vo  výsledkovej listine bude aj informatívny údaj o dosiahnutom čistom (neoficiálnom) čase.

Pravidlá:           
Preteká sa podľa pravidiel atletických súťaží WA a ustanovení týchto propozícií. Pretekár môže opustiť cestu s povolením a pod dohľadom rozhodcu pod podmienkou, že si tým neskráti pretekovú vzdialenosť. Pretekár, ktorý príjme občerstvenie mimo občerstvovacích staníc sa vystavuje nebezpečenstvu, že bude vylúčený z pretekov. Pretekár musí ihneď odstúpiť z pretekov na príkaz hlavného lekára podujatia. Akékoľvek sprevádzanie (vrátane cyklistického doprovodu), resp. akákoľvek pomoc pretekárovi počas súťaže inými osobami, s výnimkou nevyhnutného lekárskeho zásahu lekárom určeným organizačným výkonom podujatia, sa považuje za nedovolenú pomoc.

Používať slúchadlá počas behu je zakázané a pretekárovi hrozí diskvalifikácia. Je to nebezpečné najmä s ohľadom na bezpečnosť bežcov a divákov, prípadné organizačné usmernenia, zásahy a pokyny organizátorov na trati počas behu, potrebu reagovať na pohyb sprievodných vozidiel,motocyklov a bicyklov organizátora, polície, zdravotnej a záchrannej služby,pričom v neposlednom rade sa oberáte o atmosféru, ktorú vytvárajú bežci, diváci a sprievodný program, ktorý je pre vás pripravený.

Protesty:

Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

Vecné ceny:

Prvé tri ženy a prví traja muži v absolútnom poradí a podľa vekových kategórií na 5km a 10 km trati získajú vecné ceny.

Šatne a úschovňa:

Možnosť prezlečenia sa a uschovania osobných vecí v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne.

WC:

Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.

Zdravotná služba:

V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Upozornenie:

Vzhľadom na charakter behu (beží sa vo večerných hodinách pri umelom osvetlení) prosíme účastníkov o zvýšenú opatrnosť a prípadné využitie vlastných reflexných prvkov. Odporúčané je použitie čeloviek najmä pri 10km behu.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Organizátor pred podujatím zverejní manuál a pravidlá účasti a správania sa na podujatí pre bežcov, organizačný team a divákov v zmysle príslušných epidemiologických a hygienických pravidiel.

Kontakt: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

Telefón: 00421/904 404 638, e-mail: info@becool.sk

Tešíme sa na Vás !!!


VEČERNÝ BEH PRE DETI – „NOČNÍČEK“

Večerný beh pre deti – „FA Kids Nočníček“ 

Štart: 24.07.2021 (sobota) od 16:00 hod. – Donovaly (rovnaké miesto ako hlavný beh) 
Deti budú štartovať postupne podľa vekových kategórií (od A po F), približne v 10 minútových časových intervaloch, samostatne chlapci a dievčatá.

Účastnícky limit: 300 detí 

Dĺžka trate a kategórie: – chlapci a dievčatá

 • A – do 5 rokov (rok narodenia 2016 a mladší) – 300 m
 • B – 6 a 7 rokov (rok narodenia 2015 a 2014) – 300 m
 • C – 8 a 9 rokov (rok narodenia 2013 a 2012) – 600 m
 • D – 10 a 11 rokov< (rok narodenia 2011 a 2010) – 600 m
 • E – 12 a 13 rokov (rok narodenia 2009  a 2008) – 1200 m
 • F – 14 a 15 rokov (rok narodenia 2007 a 2006) – 1200 m 

Štartovné v závislosti od dátumu platby:

 • pri zaplatení do 30.06.2017 – 3 € 
 • pri zaplatení od 01.07.2021 do 24.07.2021  – 5 €

  Štartovné zahŕňa:       
 • štartové číslo s menom a čipom (pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 30.06.2021),
 • medailu po prebehnutí cieľom,
 • občerstvenie po dobehu do cieľa,
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,

Prihlasovanie, prezentácia prihlásených účastníkov, vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov – rovnaké informácie ako pri hlavnom behu.

Meranie časov a výsledky:
 
Do výsledkovej listiny budú zaradené a odmenu môžu získať iba deti, ktoré prebehnú celú vzdialenosť bez výraznejšej pomoci rodičov! 

Odmeny:

Prví 3 chlapci a prvé 3 dievčatá v každej vekovej kategórii získajú vecné ceny.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Kontakt: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

Tešíme sa na Vás !!!

Generálny partner
Auto partner
Exkluzívni partneri
Partneri

Hlavný mediálny partner
Mediálni partneri
Súčasť podujatia
S podporou

Organizátor