#VYBEHAJ S NAMI POMOC

4. dielne charitatívne virtuálne bežecké preteky

Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika  v spolupráci s Bratislavský maratón, o.z., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika a Nadáciou PORFIX

Termíny a vzdialenosti: 

I. diel beháme pre vojakov – 04.05.-10.05. 2020 – 7 km (7ka pre našich vojakov)

II. diel beháme pre hasičov – 11.05.-17.05. 2020 – 10 km (10tka pre našich hasičov)

III. diel beháme pre policajtov – 18.05.-24.05.2020 – 12 km (12ka pre našich policajtov)

IV. diel beháme pre zdravotníkov – 25.05.-31.05. 2020 – 5 km (5ka pre našich zdravotníkov)

Miesto: kdekoľvek sa vám bude dobre bežať

Čas podujatia a štart behu: Kedykoľvek v stanovený týždeň (pondelok-nedeľa).

Trať: Úlohou účastníkov bude počas daného týždňa zabehnúť organizátorom určenú vzdialenosť na ľubovoľnej trati, akú si zvolí, avšak prevýšenie nemôže byť nižšie ako nula (t.j. rozsah klesania na zvolenom úseku nesmie prevyšovať rozsah stúpania).

Pravidlá: Po registrácii si pretekár zvolí vlastnú trasu behu na vzdialenosť, ktorá je určená pre daný týždeň. Čas, ako aj vzdialenosť si bude pretekár merať sám prostredníctvom bežeckých hodiniek, alebo aplikácie v mobilnom telefóne. Dôležité je, aby aplikácia / záznam z hodiniek bol schopný vygenerovať GPX súbor, ktorý následne na základe inštrukcií, ktoré pretekár obdrží mailom spolu s potvrdením registrácie po zaplatení štartového poplatku, nahrá do nášho elektronického systému. Výsledný čas pretekára sa bude brať do úvahy tzv. „elapsed time“ – tzn. celkový čas od začatia behu až po jeho skončenie, vrátane prestávok, ktoré počas behu pretekár urobí (ideálne je, ak danú vzdialenosť odbehnete bez prestávky – alebo v prípade, že si budete potrebovať urobiť na trati prestávku, tak svoje hodinky / aplikáciu nevypnete).

Účastnícky limit:  bez limitu

Registrácia:   on-line!!!

Na jednotlivé týždne je potrebné sa registrovať prostredníctvom registrácie v systéme sportsofttiming.sk, na základe ktorej vám bude pridelené štartové číslo. Štartové číslo bude pridelené po uhradení štartového poplatku.

04.05.-10.05. 2020 – 7 km

11.05.-17.05. 2020 – 10 km

18.05.-24.05.2020 – 12 km

25.05.-31.05. 2020 – 5 km

Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formuláru vám systém ponúkne možnosť platby platobnou kartou  alebo prostredníctvom internet bankingu. Po riadnom zaplatení štartovného vám bude zaslaný potvrdzovací mail o platbe, kde bude odkaz, na ktorom si môžete stiahnuť vaše virtuálne štartové číslo s vašim menom. Štartové číslo si môžete vytlačiť a bežať s ním. Taktiež tam bude odkaz, kde budete môcť nahrať váš výkon (gpx súbor vášho výkonu). 

Pri platbe online (platba kartou alebo okamžité platby – vybrané banky) cez prihlasovací systém je platba pripísaná okamžite po zaplatení, preto vám odporúčame využiť túto možnosť platby, vaše úspešné prihlásenie si môžete hneď verifikovať v zozname prihlásených na web stránke podujatia (štartová listina).

Štartovné:
Každý pretekár si zvolí ľubovoľné štartovné v rozpätí 3€ – 10€. Štartovné sa platí na každý z pretekov samostatne, to znamená, že každý týždeň môžete v rámci danej súťaže prispieť ľubovoľnou sumou a podporiť tak celú myšlienku projektu.

Zaplatené štartovné bude v plnej výške – po odrátaní bankových a manipulačných/servisných poplatkov – organizátorom darované Nadácii PORFIX, ktorá vyzbierané finančné prostriedky použije na nákup obedov pre podporu „ľudí z prvej línie“, t.j. vojakov, hasičov, policajtov a prípadne aj ďalších zložiek, ktoré aktuálne strážia a ochraňujú naše štátne hranice, odberné miesta pri testovaní ľudí a karanténne centrá pre ľudí vracajúcich sa zo zahraničia. Viac informácií nájdete na našej stránke v sekcii „Podpora – Nadácia PORFIX“. 

Možnosti platenia štartovného:

  • platobnou kartou  táto forma úhradyvám umožní hneď si verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov/štartovej listine – doporučuje sa alebo
  • platba prostredníctvom internet bankingu – aktualizuje sa spravidla 1-2 dni po platbe.

Kategórie:   

Muži bez rozdielu veku

Ženy bez rozdielu veku

Vyhlasovanie výsledkov:

Muži: absolútne poradie – 1.-3. miesto

Ženy: absolútne poradie – 1.-3. miesto

Každý účastník sa zúčastňuje a zapája do preteku na vlastnú zodpovednosť. Každý účastník je plne zodpovedný za rozsah poskytnutých údajov.

Dôležité upozornenie organizátora !!!

„Nezabúdajte a prosím vždy majte na pamäti, keď budete zasielať vaše údaje, že nosnou myšlienkou všetkých charitatívnych behov je kombinácia aktívneho športu pri dodržaní a rešpektovaní platných bezpečnostných opatrení v spojení s pomocou a podporou vybranej skupine ľudí. Každý z vás tým, že sa zapojíte, túto výzvu a pomoc deklarujete a patrí vám za to veľké poďakovanie a rešpekt !

Dosiahnutý športový výkon je len potvrdením vašej podpory a zapojenia sa do projektu, preto očakávame a veríme, že nebude dochádzať k akýmkoľvek zásahom a úpravám do obsahu zasielaných údajov s cieľom skreslenia a úpravy športových výsledkov, čo by bolo v absolútnom rozpore s celou myšlienkou projektu a princípmi Fair-play“.


Štartovné zahŕňa:       

  • online štartové číslo s menom (neprenosné),
  • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,
  • možnosť vyhrať vecné ceny v celkovom poradí, ako aj v rámci týždenného losovania zo všetkých účastníkov.

Meranie časov: Čas, ako aj vzdialenosť si bude pretekár merať sám prostredníctvom bežeckých hodiniek, alebo aplikácie v mobilnom telefóne.

Výsledky: Zverejní usporiadateľ nasledujúci týždeň (spravidla v utorok) po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk a následne na bratislavamarathon.com .

Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na 
bratislavamarathon.com.

Pre doplňujúce informácie ohľadom nahlasovania výsledkov do systému, píšte prosím na info@vos-tpk.sk.

Kontakty:
telefón:  0904 404 638
e-mail:   info@becool.sk

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti. Rovnako tak si vyhradzujeme právo ukončiť registráciu účastníkov s ohľadom na naplnenie počtu bežcov na podujatí. Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Tešíme sa na Vás !!!


Organizátori:

Generálny partner:

Auto partner:

Hlavný partner a partner detských behov a minimaratónu

Technický partner:

Partner 10 km:

Partner štafetového polmaratónu:


Partner zdravia:


Partneri:

 

 

 

 

 

S podporou: