BEHANIE POMÁHA
„VIRTUÁLNE PRETEKY“

Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor: Bratislavský maratón, o.z. Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika v spolupráci BE COOL, s.r.o.

Termín

13.03. – 14.03.2021

Vzdialenosť:

5 km

Vekové Kategórie:

Muži a Ženy

Vekový limit:            15 rokov (rok narodenia 2006 a starší)

Hlavní funkcionári:                    Riaditeľ pretekov:                                        Jozef Pukalovič

                                                           Výkonný riaditeľ:                                            Peter Pukalovič

                                                           Športový riaditeľ a vedúci rozhodca:      Tomáš Willwéber

                                                           Technický riaditeľ:                                          Dušan Richter

Miesto: kdekoľvek sa vám bude dobre bežať

Čas podujatia a štart behu: Kedykoľvek počas stanoveného obdobia (sobota-nedeľa).

Trať: Úlohou účastníkov bude počas daného obdobia zabehnúť organizátorom určenú vzdialenosť na ľubovoľnej trati, akú si zvolí, avšak prevýšenie nemôže byť nižšie ako nula (t.j. rozsah klesania na zvolenom úseku nesmie prevyšovať rozsah stúpania).

Pravidlá: Pri registrácii na virtuálne preteky si pretekár zvolí vlastnú trasu behu v exteriéri a vzdialenosť 5 km. Čas, ako aj vzdialenosť si bude pretekár merať sám prostredníctvom bežeckých hodiniek alebo aplikácie v mobilnom telefóne. Dôležité je, aby aplikácia / záznam z hodiniek bol schopný vygenerovať GPX súbor, ktorý následne na základe inštrukcií, ktoré pretekár obdrží mailom spolu s potvrdením registrácie po zaplatení štartového poplatku, nahrá do nášho elektronického systému – cez link uvedený v potvrdení. Výsledný čas pretekára sa bude brať do úvahy tzv. „elapsed time“ – tzn. celkový čas od začatia behu až po jeho skončenie, vrátane prestávok, ktoré počas behu pretekár urobí (ideálne je, ak danú vzdialenosť odbehnete bez prestávky – alebo v prípade, že si budete potrebovať urobiť na trati prestávku, tak svoje hodinky / aplikáciu nevypnete).

Beh na bežiacom páse, resp. inom trenažéri je v pretekoch zakázaný!!!

Účastnícky limit:  bez limitu

Registrácia: on-line !!!

Na preteky je potrebné sa registrovať prostredníctvom registrácie v systéme sportsofttiming.sk, na základe ktorej vám bude pridelené on-line štartové číslo. Štartové číslo bude pridelené po uhradení štartového poplatku.

Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formulára vám systém ponúkne možnosť platby platobnou kartou  alebo prostredníctvom internet bankingu. Po riadnom zaplatení štartovného vám bude zaslaný potvrdzovací mail o platbe, kde bude odkaz, na ktorom si môžete stiahnuť vaše virtuálne štartové číslo s vaším menom. Štartové číslo si môžete vytlačiť a bežať s ním. Taktiež tam bude odkaz, kde budete môcť nahrať váš výkon (*.gpx súbor vášho výkonu). 

Pri platbe online (platba kartou alebo okamžité platby – vybrané banky) cez prihlasovací systém je platba pripísaná okamžite po zaplatení, preto vám odporúčame využiť túto možnosť platby, vaše úspešné prihlásenie si môžete hneď verifikovať v zozname prihlásených na web stránke podujatia (štartová listina).

Štartovné – 5-6-7-8-9-10-15-20-30-40-50 € (výška štartovného je dobrovoľná). Štartovné po odrátaní poplatkov bude v plnej výške prevedené na účet organizácie „Úsmev ako dar“ na pomoc matkám samoživiteľkám.

Možnosti platenia štartovného:

  • platobnou kartou  táto forma úhradyvám umožní hneď si verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov/štartovej listine – doporučuje sa
  • platba prostredníctvom internet bankingu – aktualizuje sa spravidla 1-2 dni po platbe.

Vyhodnotenie a vecné ceny: Ide o charitatívne podujatie a preto bude po skončení podujatia vyžrebovaných 10 ľudí, ktorí sa zapojili do podujatia a dostanú vecné ceny od organizátora.

 Dôležité upozornenie organizátora !!!

„Nezabúdajte a prosím vždy majte na pamäti, keď budete zasielať vaše údaje, že nosnou myšlienkou tohto behu je kombinácia aktívneho športu a zábavy pri dodržaní a rešpektovaní platných bezpečnostných opatrení. Súčasne očakávame, že nebude dochádzať k akýmkoľvek zásahom a úpravám do obsahu zasielaných údajov s cieľom skreslenia a úpravy športových výsledkov. Bolo by to v absolútnom rozpore s celým nastavením toho ako sa bežecká komunita okolo „Bratislava marathon eventov“ vyvíja a aj v rozpore so zásadami a  princípmi Fair-play“.

Organizátor si vyhradzuje právo na detailnejšiu kontrolu a verifikáciu nahratých výsledkov v prípade, že dôjde k podozreniu, že nahratý výsledok nie je v súlade s propozíciami, alebo pravidlami Fair-play!

Každý účastník sa zúčastňuje a zapája do pretekov na vlastnú zodpovednosť a plne zodpovedá za svoj zdravotný stav. Každý účastník je plne zodpovedný za rozsah poskytnutých údajov. Svojim prihlásením sa na podujatie dáva výslovný súhlas a preberá zodpovednosť za tieto skutočnosti.


Štartový balík zahŕňa:       

  • on-line štartové číslo s menom (neprenosné),
  • spracovanie výsledkov a prípravu výsledkových listín,
  • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,

Meranie časov: Čas, ako aj vzdialenosť si bude pretekár merať sám prostredníctvom bežeckých hodiniek, alebo aplikácie v mobilnom telefóne. Organizátor zverejní na web stránke podujatia pomôcku a návod ako si nahrať dosiahnutý čas do výsledkového systému.

Pre doplňujúce informácie ohľadom nahlasovania výsledkov do systému, píšte prosím na info@vos-tpk.sk

Výsledky: Zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk a následne na bratislavamarathon.com.

Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com.

Kontakty:
telefón:  0904 404 638
e-mail:   info@becool.sk

Organizátor Bratislavský maratón o.z. a BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti. Rovnako tak si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov s ohľadom na naplnenie počtu bežcov na podujatí. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností, ako napríklad nariadenia a opatrenia štátu, štátnych a samosprávnych orgánov a inštitúcií.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Tešíme sa na Vás

Bratislava marathon team


Organizátori:

Generálny partner:

Auto partner:

Hlavný partner a partner detských behov a minimaratónu

Technický partner:

Partner 10 km:

Partner štafetového polmaratónu:


Partner zdravia:


Partneri:

 

 

 

 

 

S podporou: