PROPOZÍCIE

AXA Run & Fun

8. ročník

Najväčšie štafetové preteky 3členných družstiev dospelých a detí

Pokyny a základné informácie

Hlavný usporiadateľ: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava, Mestskou časťou Bratislava – Petržalka a Bratislavským maratónom, o.z. 

Termín: 29.08.2020

Miesto:  Incheba Expo Bratislava (InPark), Slovenská republika    

Čas podujatia: 8:00 – 19:00

Štart behov:

09:00     Ladies štafeta – 3 x 4 km (ženské družstvá)                              

Hobby štafeta – 3 x 4 km (zmiešané družstvá)                         

11:00     Detské štafety – 3 členovia 3 x 250 m                         

11:30     Detské štafety – 3 členovia 3 x 600 m     

15:00     Kráľovská štafeta – 3 x 9 km (zmiešané družstvá)  

Trať: 4 km, 9km

Pravidlá:preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchtopropozícií.

Kráľovská štafeta sa pobeží v novom formáte a bude oveľa dynamickejšia. Bežať sa bude na 3-km dlhom okruhu, ktorý každý člen štafety pobeží 3x. Striedanie štafiet bude v poradí členov 1. úsek A-B-C, 2. úsek A-B-C a finish A-B-C.

Hlavní funkcionári: Hlavný usporiadateľ:  Jozef Pukalovič

Riaditeľ pretekov: Peter Pukalovič

Športový riaditeľ a bezpečnostný manažér: Erik Baláž

Vedúci rozhodca: Tomáš Willwéber

Asistent vedúceho rozhodcu: Dag Bělák

Prihlášky: online prostredníctvom predpredaj.sk, bratislavamarathon.com (do 28.8.2020)

Pred podujatím si skontrolujte či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte registracia@becool.sk.

Vekový limit: Ladies štafeta– 15 rokov (ročník narodenia 2005 a starší)

                 Hobby štafeta– 15 rokov (ročník narodenia 2005 a starší)

Kráľovská štafeta – 18 rokov (ročník narodenia 2002 a starší)

Detské štafety 3 x 250 m – 2014-2020

Detské štafety 3 x 600 m – 2006-2013

Štartovné za 3-členné družstvo (v závislosti od dátumu platby):

Novinka: funkčné účastnícke tričko ALPINE PRO je v cene štartovného balíka (okrem detských štafiet)

do 28.08.2020

 •                Detské štafety                                  – 12 €  
 •                Ladies štafeta                                  – 54 €       
 •                Hobby štafeta                                  – 54 €       
 •                Kráľovská štafeta                           – 60 €

Štartový balíček na podujatí obsahuje:

 •                štartový batôžtek
 •                štartové číslo (čip bude umiestnený na štartovom čísle označenom písmenkom C)
 • účastnícke tričko ALPINE PRO s logom podujatia
 •                názov štafety na štartovom čísle pri prihlásení sa a zaplatení štartovného do 14.08.2020

(v on-line formulári je potrebné uviesť názov štafety)

 •                medailu po dobehnutí do cieľa pre každého člena štafety vrátane detí !!!
 •                občerstvenie v cieli
 •                on-line diplom s možnosťou jeho stiahnutia si z web stránky podujatia a vytlačenia
 •                možnosť využiť šatne na prezlečenie

                možnosť uložiť si osobné veci do úschovne

Prihlasovanie (registrácia) :

Prezentácia prihlásených účastníkov, vyzdvihnutie si štartových čísiel:

 •                28.08.2020  v čase  od 12:00 hod. do 18:00 hod. – Incheba Expo Bratislava (InPark)
 •                29.08.2020  v čase  od 08:00 hod. do 13:00 hod. – Incheba Expo Bratislava (InPark)

Upozornenie:

Nenechávajte si svoju prezentáciu na poslednú chvíľu, budete mať čas v kľude sa pripraviť na štart a užiť si atmosféru podujatia. Registráciu a prezentáciu uskutočnite najneskôr 1 hodinu pred štartom danej disciplíny !!!

Pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte dokladom totožnosti. V prípade ak preberáte štartový balík aj pre iného účastníka, prineste “Vyhlásenie o zdravotnom stave” podpísané osobou, pre ktorú balík preberáte. Za štafetové družstvo stačí, ak ho príde prezentovať jeden člen štafety, takisto s podpísaným “Vyhlásením o zdravotnom stave” od všetkých členov štafety.

Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára:

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 16.08.2020 má štafeta možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. V prípade, ak štafeta oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora v čase od 17.08.2020 do 29.08.2020, má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia.

V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť s jeho písomným súhlasom zaslaným mailom na adresu registracia@becool.sk, najneskôr do 16.08.2020. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

Preregistrácia v čase od 17.08.2020 do dňa kedy začne výdaj štartových balíkov je spoplatnená sumou 5,-Eur, ktorá bude uhradená pri prevzatí štartového balíka resp. vopred prevodom na účet. Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný.

Poistenie:

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.

Na zadnej strane štartového čísla máte rovnako ako v on-line prihlasovacom formulári možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiu, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Ak nastala nejaká zmena v čase medzi registráciou a prezentáciou, oznámte tieto skutočnosti organizátorom počas prezentácie.

Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Šatne a úschovňa:

Možnosť prezlečenia sa a uschovania osobných vecí v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne.

Občerstvenie:

Každý účastník získa po dobehnutí do cieľa individuálne občerstvenie.

Pokyny:

Presné pokyny o odovzdávke štafiet budú zverejnené na web stránke podujatia www.bratislavamarathon.com v priebehu  mesiaca máj.

Meranie časov:

Meranie zabezpečuje SunBell pomocou čipov. Čip tvorí súčasť štartového čísla označenom písmenkom C a dostanete ho na prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Čip po dobehnutí do cieľa nemusíte vracať, ostáva vám na pamiatku spolu so štartovým číslom.

Výsledky:

Zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke vysledkovyservis.sk a následne na bratislavamarathon.com.    

Odmeny:

Najlepšie 3 družstvá v každej disciplíne – hobby štafeta, ladies štafeta, kráľovská štafeta – dostanú vecné ceny. Vecné ceny v rámci kráľovskej štafety dostane aj najrýchlejšie družstvo tvorené výlučne mužmi, ženami, resp. zmiešané, ak už nie je ocenené v rámci celkového poradia kráľovskej štafety.

Zdravotná a záchranná služba:

V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícií rýchla zdravotná a záchranná služba.

Pravidlá:            
Preteká sa podľa ustanovení týchto propozícií. Pretekár môže opustiť cestu s povolením apod dohľadom rozhodcu pod podmienkou, že si tým neskráti pretekovú vzdialenosť.Pretekár, ktorý príjme občerstvenie mimo občerstvovacích staníc sa vystavuje nebezpečenstvu, že bude vylúčený z pretekov. Pretekár musí ihneď odstúpiť z pretekov na príkaz hlavného lekára podujatia. Akékoľvek sprevádzanie (vrátane cyklistického doprovodu), resp. akákoľvek pomoc pretekárovi počas súťaže inými osobami, s výnimkou nevyhnutného lekárskeho zásahu lekárom určeným organizačným výkonom podujatia, sa považuje za nedovolenú pomoc.

Používať slúchadlá počas behu je zakázané a pretekárovi hrozí diskvalifikácia. Je to nebezpečné najmä s ohľadom na bezpečnosť bežcov a divákov, prípadné organizačné usmernenia, zásahy a pokyny organizátorov na trati počas behu, potrebu reagovať na pohyb sprievodných vozidiel, motocyklov a bicyklov organizátora, polície,zdravotnej a záchrannej služby, pričom v neposlednom rade sa oberáte o atmosféru, ktorú vytvárajú bežci, diváci a sprievodný program, ktorý je pre vás pripravený.

Protesty:

Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, šírenia epidémie, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Organizátor pred podujatím zverejní manuál a pravidlá účasti a správania sa na podujatí pre bežcov, organizačný team a divákov v zmysle príslušných epidemiologických a hygienických pravidiel.

Kontakt:  BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

Telefón: 00421/904 404 638, e-mail: registracia@becool.sk

Tešíme sa na Vás !!!

Generálny partner

S podporou

Organizátor