Profesia Run 2021
„VIRTUÁLNE PRETEKY“


Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika  v spolupráci s Bratislavský maratón, o.z., BE COOL BORY, s.r.o.

Termín

20.03. – 28.03.2021

Vzdialenosť:

5 km

Vekové Kategórie:

Muži a Ženy

Vekový limit: 15 rokov (rok narodenia 2006 a starší)


Kategórie podľa profesií – pracovných pozícií:

 1. Administratíva a zákaznícka podpora
 2. Bankovníctvo a poisťovníctvo
 3. Bezpečnosť a ochrana, armáda, polícia
 4. Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo
 5. Doprava, špedícia, logistika
 6. Dôchodcovia
 7. Ekonomika, financie a účtovníctvo
 8. Elektrotechnika a energetika
 9. Chemický a farmaceutický priemysel
 10. Informačné technológie a telekomunikácie
 11. Ľudské zdroje a personalistika
 12. Rodičia na materskej dovolenke
 13. Marketing, reklama, PR
 14. Obchod
 15. Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
 16. Právo a legislatíva
 17. Služby, prekladateľstvo a tlmočníctvo
 18. Stavebníctvo a reality
 19. Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum
 20. Športovci
 21. Štátna správa, samospráva
 22. Študenti – SŠ a VŠ
 23. Umenie a kultúra
 24. Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie
 25. Vrcholový manažment
 26. Výroba, strojárstvo a automobilový priemysel
 27. Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
 28. Žurnalistika, polygrafia, médiá
 29. Iné

Rozčlenenie profesií v rámci jednotlivých pracovných oblastí/kategórií nájdete na stránke www.pozicie.sk (607 pracovných pozícií). Ak ste si nenašli vašu pracovnú profesiu, ale vaša profesia spadá do niektorej z uvedených oblastí/kategórií, vyberte si danú oblasť. Ak ste sa nenašli v žiadnej z uvedených pracovných profesií, prihláste sa do oblasti/kategórie „iné“.

Radi by sme vás upozornili a zdôraznili, že nahlasovanie vašich profesií do jednotlivých oblastí/kategórií  je otázkou vašej voľby a budeme radi, keď budete uvádzať skutočné pravdivé údaje, tak aby to aj zodpovedalo reálnej skutočnosti a prípadne do budúcna sme mali relevantné podklady a vedeli spraviť zaujímavé porovnania a challenge. Ďakujeme


Hlavní funkcionári:                        Riaditeľ pretekov:                                        JozefPukalovič

                                                          Výkonný riaditeľ:                                            Peter Pukalovič

                                                          Športový riaditeľ a vedúci rozhodca:      Tomáš Willwéber

                                                          Technický riaditeľ:                                          Dušan Richter

Miesto: kdekoľvek sa vám bude dobre bežať

Čas podujatia a štart behu: Kedykoľvek počas stanoveného obdobia (sobota-nedeľa).

Trať: Úlohou účastníkov bude počas daného obdobia zabehnúť organizátorom určenú vzdialenosť na ľubovoľnej trati, akú si zvolí, avšak prevýšenie nemôže byť nižšie ako nula (t.j. rozsah klesania na zvolenom úseku nesmie prevyšovať rozsah stúpania).

Pravidlá: Pri registrácii na virtuálne preteky si pretekárzvolí vlastnú trasu behu v exteriéri a vzdialenosť 5 km. Čas, ako aj vzdialenosť si budepretekár merať sám prostredníctvom bežeckých hodiniek alebo aplikáciev mobilnom telefóne. Dôležité je, aby aplikácia / záznam z hodiniekbol schopný vygenerovať GPX súbor, ktorý následne na základe inštrukcií, ktorépretekár obdrží mailom spolu s potvrdením registrácie po zaplateníštartového poplatku, nahrá do nášho elektronického systému – cez link uvedenýv potvrdení. Výsledný čas pretekára sa bude brať do úvahy tzv. „elapsedtime“ – tzn. celkový čas od začatia behu až po jeho skončenie, vrátane prestávok,ktoré počas behu pretekár urobí (ideálne je, ak danú vzdialenosť odbehnete bezprestávky – alebo v prípade, že si budete potrebovať urobiť na tratiprestávku, tak svoje hodinky / aplikáciu nevypnete).

Beh na bežiacom páse, resp. inom trenažéri je v pretekoch zakázaný!!!

Účastnícky limit:  1000 bežcov a bežkýň (organizátor môžete na základe vlastného uváženia a organizačných potrieb upraviť účastnícky limit)


Registrácia: on-line !!!

Na preteky je potrebné sa registrovať prostredníctvom registrácie v systéme sportsofttiming.sk, na základe ktorej vám bude pridelené on-line štartové číslo. Štartové číslo bude pridelené po uhradení štartového poplatku.

Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formulára vám systém ponúkne možnosť platby platobnou kartou  alebo prostredníctvom internet bankingu. Po riadnom zaplatení štartovného vám bude zaslaný potvrdzovací mail o platbe, kde bude odkaz, na ktorom si môžete stiahnuť vaše virtuálne štartové číslo s vaším menom. Štartové číslo si môžete vytlačiť a bežať s ním. Taktiež tam bude odkaz, kde budete môcť nahrať váš výkon (*.gpx súbor vášho výkonu). 

Pri platbe online (platba kartou alebo okamžité platby – vybrané banky) cez prihlasovací systém je platba pripísaná okamžite po zaplatení, preto vám odporúčame využiť túto možnosť platby, vaše úspešné prihlásenie si môžete hneď verifikovať v zozname prihlásených na web stránke podujatia (štartová listina).

Štartovné – 10 € (bez závislosti od dátumu platby)

Možnosti platenia štartovného:

 • platobnou kartou  táto forma úhradyvám umožní hneď si verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov/štartovej listine – doporučuje sa
 • platba prostredníctvom internet bankingu – aktualizuje sa spravidla 1-2 dni po platbe.

Vyhodnotenie a vecné ceny: Absolútne poradie muži a ženy. Vecné ceny dostanú najrýchlejší 3 muži a ženy. Vecné ceny dostanú aj víťazi jednotlivých kategórií v rámci „profesií“.

BONUS: Po skončení podujatia vylosujeme 1 bežca z každej kategórie, ktorý získa vecné ceny @wflworldrun. Takže vyhrať hodnotné ceny môže každý kto sa zapojí.


 Dôležité upozornenie organizátora !!!

„Nezabúdajte a prosím vždy majte na pamäti, keď budete zasielať vaše údaje, že nosnou myšlienkou tohto behu je kombinácia aktívneho športu a zábavy  pri dodržaní a rešpektovaní platných bezpečnostných opatrení“.

Veríme, že pre každého z vás, ktorý sa do podujatia zapojíte je to vítaná príležitosť sa športovo konfrontovať s ďalšími bežcami, naviac aj v úplne netradičnej forme porovnania sa v rámci pracovných profesií. Súčasne očakávame, že nebude dochádzať k akýmkoľvek zásahom a úpravám do obsahu zasielaných údajov s cieľom skreslenia a úpravy športových výsledkov. Bolo by to v absolútnom rozpore s celým nastavením toho ako sa bežecká komunita okolo „Bratislava marathon eventov“ vyvíja a aj v rozpore so zásadami a  princípmi Fair-play“.

Organizátor si vyhradzuje právo na detailnejšiu kontrolu a verifikáciu nahratých výsledkov v prípade, že dôjde k podozreniu, že nahratý výsledok nie je v súlade s propozíciami, alebo pravidlami Fair-play!

Každý účastník sa zúčastňuje a zapája do pretekov na vlastnú zodpovednosť a plne zodpovedá za svoj zdravotný stav. Každý účastník je plne zodpovedný za rozsah poskytnutých údajov. Svojim prihlásením sa na podujatie dáva výslovný súhlas a preberá zodpovednosť za tieto skutočnosti.


Štartový balík zahŕňa:       

 • účastnícku medailu*
 • on-line štartové číslo s menom (neprenosné),
 • spracovanie výsledkov a prípravu výsledkových listín,
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,

+ zásobu energie za absolvovanie tejto výzvy od @redbullsk (posielame poštou po podujatí spoločne s medailou)

*Medaila je súčasťou štartového balíka pre každého účastníka. Medaily sa budú posielať poštou po skončení podujatia každému účastníkovi zvlášť na adresu, ktorú zadá v registračnom formulári.

Tričko:

V rámci registrácie je možné si zakúpiť tričko ALPINE PRO s grafikou podujatia za 15€.

Veľkosti Muži: S, M, L, XL

Veľkosti Ženy: XS, S, M, L


Meranie časov: Čas, ako aj vzdialenosť si bude pretekár merať sám prostredníctvom bežeckých hodiniek, alebo aplikácie v mobilnom telefóne. Organizátor zverejní na web stránke podujatia pomôcku a návod ako si nahrať dosiahnutý čas do výsledkového systému.

Pre doplňujúce informácie ohľadom nahlasovania výsledkov do systému, píšte prosím na info@vos-tpk.sk

Výsledky: Zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk a následne na bratislavamarathon.com.

Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com.

Kontakty:
telefón:  0904 404 638
e-mail:   info@becool.sk

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti. Rovnako tak si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov s ohľadom na naplnenie počtu bežcov na podujatí. Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností, ako napríklad nariadenia a opatrenia štátu, štátnych a samosprávnych orgánov a inštitúcií.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Tešíme sa na Vás

Bratislava marathon team