MAJSTROVSTVÁ SR MUŽOV, ŽIEN A VETERÁNOV V POLMARATÓNE

(jednotlivci a družstvá)

Usporiadateľ:

Z poverenia SAZ spoločnosť BE COOL,s.r.o. v spolupráci s Bratislavský maratón o.z., Krajinská 37,821 06 Bratislava, Slovenská republika

Spoluorganizátori:

Hlavné mesto SR Bratislava, Mestská časť Bratislava – Staré mesto, Mestská časť Petržalka, Bratislavský samosprávny kraj

Termín: 07.04.2019

Miesto:

Eurovea, Pribinova ulica, centrum mesta Bratislava, Slovenská republika

Štart behu: 9:00 hod. Eurovea – Pribinova ulica

Cieľ: Eurovea – Pribinova ulica

Trať:

polmaratón (21,098 km) – Mestský okruh (mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov a Petržalka) na trati s pevným povrchom (asfalt, betón, dlažba), bez výraznejších prevýšení. Trať má platný certifikát AIMS.

Časový limit:

2,5 hodiny (do 11.30 hod.)

Pravidlá:

 preteká sa podľa pravidiel IAAF a týchto propozícií

Hlavní funkcionári:

Riaditeľ podujatia a hlavný organizátor: Jozef Pukalovič

Výkonný riaditeľ podujatia: Peter Pukalovič

Športoví koordinátori: Erik Baláž, Tomáš Willwéber

Delegát SAZ: Martin Pupiš

Športovo technický delegát SAZ: Pavel Kováč

Vedúci rozhodca: Ján Koštial

Asistenti vedúceho rozhodcu: Miroslav Helia, Braňo Droščák, Imrich Ozorák

Hlavný lekár podujatia: MUDr. Alena Urvayová

Zdravotný koordinátor: Katarína Hupková

Prihlasovanie:

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line do 29.03.2019 do 24:00 hod. prostredníctvom www.predpredaj.sk  a www.bratislavamarathon.com

a zároveň je nutné sa prihlásiť aj on-line na webovom portáli http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná do 29.03.2019 do 12:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prihlasovanie družstiev:

Prihlasovaniedružstiev prebieha on-line na webovom portáli SAZ-u http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihlasovanie prebieha už pri prihlasovaní jednotlivých členov výberom možnosti družstvo (A, B, C). Prihláška družstiev musí byť vykonaná do 29.03.2019 do 12:00 hod.

Štartovné: 33 € 

Nutné napísať mail na registracia@becool.sk s predmetom M-SR v polmaratóne a uviesť meno a priezvisko. Obratom Vám bude zaslaný registračný kód, ktorý Vám vygeneruje základné štartovné pre členov SAZ (33 €).

Možnosti platenia štartovného: platobnou kartou

Kategórie: 

Muži:

 • Muži – ročníky narodenia 1999 a starší, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa v svojej vekovej kategórii (juniori)
 • Veteráni – pretekári s dátumom narodenia 07.04.1984 a starší, v 1-ročných kategóriách. Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci dátum 07.04.2019

Ženy:

 • Ženy – ročníky narodenia 1999 a staršie, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa v svojej vekovej kategórii (juniorky)
 • Veteránky – pretekárky s dátumom narodenia 07.04.1984 a starší, v 1-ročných kategóriách. Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci dátum 07.04.2019

Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, ktorí v deň konania behu nedosiahnu vek 18 rokov, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze.

Súťaž družstiev:

Družstvo tvoria najmenej traja a najviac piati pretekári. Hodnotené budú iba družstvá, ktorých aspoň traja členovia dobehnú do cieľa.

Hosťovanie: upravuje hosťovací poriadok SAZ

Štartové zóny: V polmaratóne bude štartový koridor rozdelený na časové zóny. Pretekári súťažiaci v rámci majstrovstiev SR v polmaratóne budú automaticky zaradení do prvého koridoru.

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel:

 • 03.04. – 06.04.2019 v čase od 12:00 do 19:00 hod (EUROVEA Bratislava)
 • 07.04.2019 v čase od 06:30 do 08:00 hod – len zaregistrovaní účastníci – iba vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov, bez možnosti nového prihlásenia sa! (EUROVEA Bratislava)

Štartový balík zahŕňa:

 • účastnícky batôžtek
 • štartové číslo s čipom na meranie času
 • možnosť uviesť na štartovom čísle svoje meno, resp. názov štafety
 • (v prípade, ak sa účastník/štafeta prihlási a zaplatí štartovné do 28.02.2019 a v on-line formulári uvedie svoje meno, resp. názov štafety)
 • lístok na sobotňajšiu pasta party (06.04.2019)
 • občerstvenie na trati a v cieli
 • medailu po prebehnutí cieľom
 • Finisher tričko pre účastníkov maratónu a polmaratónu (po prebehu cieľom)
 • SMS s výsledným časom v disciplínach, v ktorých sa využíva čip na meranie času, ak účastník zadá pri on-line prihlásení sa číslo svojho mobilného telefónu
 • on-line diplom s možnosťou jeho stiahnutia si z web stránky podujatia a vytlačenia
 • maratónsky magazín
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie
 • možnosť uschovať si svoje osobné veci v úschovni (okrem detských behov)
 • ďalšie benefity spojené s podujatím, o ktorých budeme priebežne informovať

Poistenie:

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.

Každý účastník je povinný pri prezentácii skontrolovať uvedenú zdravotnú poisťovňu (to platí aj pri prebratí štartového balíka za iného účastníka). Zahraniční účastníci predložia fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydaný štartový balíček, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné

Na zadnej strane štartového čísla máte rovnako ako v on-line prihlasovacom formulári možnosť podľa vášho vlastného uváženia možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás, ktoré uznáte za vhodné a uvážite, že organizátorovi môžu pomôcť pri vašom prípadnom ošetrení počas podujatia. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Ak nastala nejaká zmena v čase medzi registráciou a prezentáciou, oznámte tieto skutočnosti organizátorom počas prezentácie.

Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Meranie časov:

Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Výkon pretekára bez správne umiestneného funkčného čipu nebude môcť byť vyhodnotený!  Výsledný čas bežca bude určený podľa gun time štartu zóny, v ktorej bežec štartuje.

Výsledky: 

Budú zverejnené po skončení podujatia na www.bratislavamarathon.com  a www.atletika.sk.

Informácie: 

Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com.

Kontakty:

telefón:  0904 404 638, e-mail: info@becool.sk

Tituly a odmeny:

Víťaz každej kategórie získava titul Majster SR na rok 2019. Pretekári na 1.– 3. mieste dostanú medailu a diplom. Majstrom SR a medailistami môžu byť iba občania SR registrovaní v SAZ. (Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční na pódiu počas slávnostného ceremoniálu).

Hodnotenie družstiev:

Hodnotené budú iba družstvá, ktorých aspoň traja členovia dobehnú do cieľa. O umiestnení družstva rozhodne súčet umiestnení z redukovaného poradia, zostaveného z troch najlepších členov družstva. V prípade rovnosti súčtu umiestnení o poradí rozhodne lepšie umiestnenie tretieho pretekára družstva.

Hodnotenie veteránov:

Podľa 1-ročných koeficientov WMA pre beh na polmaratón.

Šatne a úschovňa:

Budú priamo v komplexe Eurovea na označených miestach v tesnej blízkosti štartu a cieľa. Presnejšie informácie nájdete pred podujatím na web stránke v technickej mape podujatia.

WC:Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

 


Organizátori:

Generálny partner:

Auto partner:

Hlavný partner:

Technický partner:

Partner 10 km:

Partner štafetového maratónu:

Partner pretekov lezúňov:

Partner zdravia:

Partneri:

 

 

 

S podporou: