Všeobecné propozície 15. ročník ČSOB Bratislava Marathon 2020 a sprievodné bežecké podujatia

Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor:

BE COOL, s.r.o. v spolupráci s Bratislavský maratón,o.z.

Spoluorganizátori:

Hlavné mesto SR Bratislava, Mestské časti Bratislava –Staré Mesto, Petržalka a Ružinov, Slovenský atletický zväz

Miesto konania:

Bratislava, Slovenská republika

Disciplíny:

Hlavný program – 06.09.2020

 • ČSOB maratón (42,195 km) – 09:00 hod.
 • Mercedes-Benz polmaratón (21,098 km) – 09:00 hod.
 • Adient štafetový polmaratón (21,098 km) – 09:00 hod.

Sprievodný program – 05.09.2020

 • Desiatka s Birellom (10 km) – 09:00 hod. a 10:30 hod.
 • TIPOS minimaratón (4,2 km) – 15:00 hod. a 16:00 hod.

Sprievodný program – 04.09.2020

 • TIPOS detské behy (300 m – 800 m) – 18:00 hod.

Hlavní funkcionári:

Riaditeľ podujatia a hlavný usporiadateľ: Jozef Pukalovič

Výkonný riaditeľ podujatia: Peter Pukalovič

Bezpečnostný manažér: Erik Baláž

Športový koordinátor: Tomáš Willwéber

Vedúci rozhodca: Renáta Poľanská

Asistenti vedúceho rozhodcu: Miroslav Helia, Imrich Ozorák

Odborný konzultant: Ján Koštial

Hlavný lekár podujatia: MUDr. Alena Urvayová

Zdravotný koordinátor: Katarína Hupková

Trať maratónu a polmaratónu:

Mestský okruh (mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov a Petržalka) na trati s pevným povrchom (asfalt, betón, dlažba), bez výraznejších prevýšení. Maratónci absolvujú dva okruhy. Trať má platný certifikát AIMS.

Na rozcvičenie a rozbehanie pred štartom v nedeľu (06.09.2020) využite promenádu na nábreží v Eurovea.

Prihlásenie (registrácia) na podujatie a čas prezentácie (prevzatie štartových balíkov) na podujatí sú špecifikované pri každej disciplíne samostatne. Venujte prosím dostatočnú pozornosť dôkladnému preštudovaniu si pokynov pri vami vybranej disciplíne.

Hromadné vyzdvihnutie štartových balíkov (10 a viac)bude možné 02.09.2020 v čase od 12:00 do 18:00 hod v EUROVEA Bratislava. V prípade záujmu o vyzdvihnutie 10 a viac štartových balíkov pošlite do 30.08.2020 zoznam bežcov na registracia@becool.

Pred tým ako sa dostavíte na prezentáciu, skontrolujte či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte registracia@becool.sk a pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte aj „Potvrdením o úhrade objednávky z Predpredaja“, ktoré vám príde po zaplatení na mailovú adresu.

Za štafetové družstvo stačí, ak ho príde prezentovať jeden člen štafety. Účastníkov preteku lezúňov nie je potrebné prezentovať, s prihláseným dieťaťom stačí prísť na štart v sobotu dopoludnia.

Obmedzenie štartu:

Pretekár môže v nedeľu 06.09.2020 štartovať iba v jednej z disciplín (maratón, polmaratón alebo štafetový beh), t.j. nemôže štartovať v individuálnej disciplíne a súčasne byť členom družstva v štafetovom behu.

Účastnícky limit:

Hlavný organizátor určí na jednotlivé behy účastnícke limity, pričom je oprávnený ukončiť prihlasovanie ad hoc v závislosti od celkového vývoja počtu prihlásených a okolností súvisiacich s organizáciou podujatia, najmä s ohľadom na priepustnosť trate, kapacitné a logistické možnosti podujatia.

Registrácia:

on-line prostredníctvom predpredaj.sk alebo bratislavamarathon.com

Prihlásiť sa na niektorú z disciplín podujatia či už pred jeho začiatkom alebo počas podujatia, je možné iba vyplnením online prihlasovacieho formulára. Účastník v plnej miere a rozsahu zodpovedá za správnosť a pravdivosť vyplnených údajov, vrátane akceptovania/neakceptovania súhlasov a prehlásení v rámci prihlasovacieho formulára a berie na vedomie dôsledky z toho vyplývajúce. Účastník svojou účasťou na akcii potvrdzuje a verifikuje pravdivosť údajov uvedených v prihlasovacom formulári.

Možnosti platenia štartovného:

Štartovné je možné zaplatiť platobnou kartou pri prihlásení sa on-line a využitím platobného terminálu v rámci prihlasovacieho systému, prípadne priamo na podujatí v prípade, ak v rámci danej disciplíny nebude naplnený účastnícky limit. Pri problémoch s platbou kontaktujte registracia@becool.sk.

Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formuláru vám systém ponúkne možnosť platby platobnou kartou alebo prostredníctvom internet bankingu. Po riadnom zaplatení štartovného vám bude zaslaný potvrdzovací mail o platbe. Účastník sa považuje za riadne prihláseného a jeho právny vzťah s organizátorom a účasť na podujatí potvrdená, až momentom zaplatenia štartového poplatku a jeho pripísania na účet organizátora. Až týmto momentom účastník spĺňa plnohodnotne všetky náležitosti stanovené organizátorom podujatia v týchto propozíciách.

Výška štartovného závisí od dátumu (dňa) kedy bola platba zaplatená (nie od dátumu registrácie v systéme). Pri platbe online cez prihlasovací systém je platba pripísaná okamžite po zaplatení, preto Vám odporúčame využiť túto možnosť platby, vaše úspešné prihlásenie si môžete hneď verifikovať v zozname prihlásených na stránke podujatia.

Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára:

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 16.08.2020 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia (registracia@becool.sk). V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora v čase od 16.08.2020 do 04.09.2020, má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia (registracia@becool.sk).

V prípade, ak sa pretekár nemôže zúčastniť a chce prepísať svoje štartové číslo na iného účastníka (s jeho podpísaným písomným súhlasom zaslaným mailom na adresu registracia@becool.sk), môže tak urobiť najneskôr do 31.07.2020.Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, s touto osobou sa dorieši aj spôsob nahlásenia údajov o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenia spojené s účasťou na podujatí potvrdzuje už nový účastník.

Preregistrácia v čase od 01.08.2020 do dňa kedy začne výdaj štartových balíkov je spoplatnená sumou 5,-Eur, ktorá bude uhradená pri prevzatí štartového balíka. Organizátor bude vybavovať preregistrácie postupne ako mu budú nahlasované. Preregistrácia v deň pretekov nie je možná, preregistrovať sa je možné najneskôr deň pred konaním príslušných pretekov! Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný a bude mu udelený zákaz zúčastňovať sa podujatí organizovaných BE COOL, s.r.o. a Bratislavský maratón, o.z.

Poistenie:

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.

Každý účastník je povinný pri prezentácii skontrolovať uvedenú zdravotnú poisťovňu (to platí aj pri prebratí štartového balíka za iného účastníka). Zahraniční účastníci predložia fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydaný štartový balíček, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné

Na zadnej strane štartového čísla máte rovnako ako v on-line prihlasovacom formulári možnosť podľa vášho vlastného uváženia možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás, ktoré uznáte za vhodné a uvážite, že organizátorovi môžu pomôcť pri vašom prípadnom ošetrení počas podujatia. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiu, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Ak nastala nejaká zmena v čase medzi registráciou a prezentáciou, oznámte tieto skutočnosti organizátorom počas prezentácie.

Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Štartovné zahŕňa:

 • štartové číslo s čipom na meranie času;
 • možnosť uviesť na štartovom čísle svoje meno, resp. názov štafety, vlajku krajiny odkiaľ pochádza;

(v prípade, ak sa účastník/štafeta prihlási a zaplatíštartovné do 31.07.2020 a v on-line formulári uvedie svoje meno, resp. názovštafety);

 • lístok nasobotňajšiu pasta party (05.09.2020);
 • občerstvenie na trati a v cieli;
 • medailu po prebehnutí cieľom;
 • Finishertričko preúčastníkov maratónu a polmaratónu (po prebehu cieľom);
 • SMS s výsledným časom v disciplínach, vktorých sa využíva čip na meranie času, ak účastník zadá pri on-line prihláseníčíslo svojho mobilného telefónu;
 • on-linediplom s možnosťoustiahnutia z web stránky podujatia a vytlačenia;
 • on-linemaratónsky magazín;
 • možnosťvyužiť šatne na prezlečenie;
 • možnosťuschovať si svoje osobné veci v úschovni (okremdetských behov);
 • ďalšiebenefity spojené s podujatím, o ktorých budeme priebežne informovať.

Meranie časov a výsledky:

Meranie zabezpečuje časomerná spoločnosť VOS-TPK. Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk a následne na bratislavamarathon.com. Pretekári budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od štartu zóny, v ktorej sa pretekár pred štartom nachádza po okamih prekročenia cieľovej čiary – gun time zóny). Vo výsledkovej listine bude aj informatívny údaj o dosiahnutom čistom (neoficiálnom) čase.

Štartové zóny:

Štartový koridor bude rozdelený na časové zóny pri disciplínach maratón, polmaratón, desiatka a minimaratón. V rámci prihlasovacieho formuláru preto nezabudnite uviesť svoj čas dosiahnutý na podujatí v roku 2019, resp. čas dosiahnutý v roku 2019 na podujatí s porovnateľnou dĺžkou trate. Štartový koridor bude rozdelený do niekoľkých zón podľa zadaného času, čo zabezpečí plynulejší štart a prebeh prvých kilometrov. Pretekár, ktorý neuvedie svoj čas, bude automaticky zaradený na záver štartového poľa do poslednej zóny, preto je dôležité správne uviesť svoj čas pri vypĺňaní registračného on-line formuláru. Dôrazne vás žiadame, aby ste uvádzali vaše reálne dosiahnuté časy, aj takouto formou prejavujete rešpekt svojim kolegom bežcom. V prípade otázok píšte na tomas@becool.sk.

Dôležité upozornenie !!! Zóny na štartových číslachbudú uvedené podľa stavu platne zaregistrovaných prihlášok účastníkov k31.07.2020. Účastníkom prihláseným po tomto termíne bude priradená poslednázóna.

V prípade, ak sa vami zadaný čas na vybranú disciplínu od momentu prihlásenia do začiatku podujatia zlepšil a máte z tohto dôvodu záujem byť zaradený do skoršej zóny, je potrebné priniesť k prezentácii na podujatie (pri výbere štartového balíka) aj vytlačenú výsledkovú listinu s dosiahnutým zlepšeným časom, resp. preukázať túto skutočnosť organizátorom na prezentácii účastníkov v rámci výsledkovej listiny podujatia kde ste zlepšený čas dosiahli. Bez tohto dokladu preukazujúceho vaše zlepšenie vám zóna nebude organizátorom zmenená. Rovnaké platí aj pre účastníkov, ktorí sa prihlásia po 01.03.2020, ktorí budú ináč zaradení do poslednej zóny.

V prípade, ak bude účastník štartovať z inej (skoršej) zóny ako mu je pridelená, vystavuje sa možnosti byť organizátorom (rozhodcom) penalizovaný + 10 minútami. Organizátor bude počas registrácie vykonávať individuálne kontroly zadaných časov tak, aby zodpovedali vašej reálne dosiahnutej výkonnosti. Bežcov bude kontaktovať mailom. Toto opatrenie má za cieľ vytvoriť čo možno najkvalitnejšie podmienky pre bežcov, ktorí rešpektujú pravidlá a pokyny organizátora s ohľadom na svoju športovú výkonnosť a prejavujú tým rešpekt a úctu ostatným bežeckým kolegom.

Účastníci štafetového behu budú mať vytvorenú samostatnú zónu, ktorá sa bude nachádzať v strede štartového koridoru. V prípade, ak štafeta vyštartuje zo skoršej zóny, bude organizátorom (rozhodcom) penalizovaná + 10 minútami.ELITE
MARATÓN
˂ 3:15 h

POLMARATÓN
˂ 1:40 h
MARATÓN
3:15:01 – 3:45 h

POLMARATÓN
1:40:01 – 1:50 h
MARATÓN
3:45:01 – 4:15 h

POLMARATÓN
1:50:01 – 2:00 h
MARATÓN
4:15:01 – 5:00 h

POLMARATÓN
˃ 2:00:01

Časový limit (počíta sa od štartu poslednej zóny):

Pretekári, ktorí sa nachádzajú na trase pretekov po uplynutí časového limitu sú povinní rešpektovať rozhodnutie rozhodcu alebo lekára o odstúpení zo súťaže a odovzdať im štartové číslo. Limity su nastavené nasledovne:

5:00 hod. – maratón + polmaratón + štafety

10 km – 1:20 – platí pre všetky disciplíny

21,098 km – 2:30 – platí pre maratón + maratónske štafety

31,1 km – 3:40 – platí pre maratón + maratónske štafety

1:30 hod. – desiatka

Vekový limit:

 • 18 rokov (rok narodenia 2002 a starší) – maratón, polmaratón
 • 15 rokov (rok narodenia 2005 a starší) – desiatka, štafetové behy a minimaratón

V disciplíne minimaratón je povolená s písomným súhlasom zodpovedného zástupcu, účasť aj mladších ako 15 rokov, t.j. ročník narodenia 2006 a mladší. Pre viac informácií kontaktujte registracia@becool.sk.

Úschovňa a šatne:

Budú priamo v komplexe Eurovea na označených miestach v tesnej blízkosti štartu a cieľa. Presnejšie informácie nájdete pred podujatím na web stránke v technickej mape podujatia.

Občerstvenie maratón a polmaratón:

a) Občerstvovacie stanice budúumiestnené na každom 5 kilometri (5-10-15-20-25-30-35-40).

Na občerstvovacích staniciach bude na prvých stoloch umiestnené vlastné občerstvenie, na ďalších stoloch budú k dispozícii nápoje v pohároch alebo fľašiach v poradí voda, čaj, iónový nápoj, za nimi občerstvenie (banány,čokoláda, citróny, hroznový cukor, soľ) a vedrá s vodou a špongiami. Pretekár,ktorý príjme občerstvenie mimo občerstvovacích staníc sa vystavuje nebezpečenstvu,že bude diskvalifikovaný (pravidlá IAAF – pravidlo 240 bod 9/e).

Občerstvovacie stanice na 5 a 10km budú umiestnené po obidvoch stranách cesty. Ďalšie občerstvovacie stanice budú umiestnené po pravej strane.

b) Osviežovacie stanice budú umiestnené medzi občerstvovacími stanicami na 2,5 – 7,5 – 12,5 – 17,5 – 22,5 – 27,5 – 32,5 – 37,5 km.

Na osviežovacích staniciach budú umiestnené poháre s vodou a vedrá s vodou so špongiami.

c) Vlastné občerstvenie v nerozbitnýchnádobách, so zreteľným označením štartového čísla a kilometra príslušnejobčerstvovacej stanice, musia pretekári odovzdať v nedeľu (06.09.2020)najneskôr do 07:30 hod. v mieste prezentácie bežcov na označenom mieste.

Občerstvenie desiatka: Približne na 5 km bude umiestnená občerstvovacia stanica s vodou.

Prosíme vás, aby ste odhadzovali prázdne poháre, fľaše, obaly z gélov a špongie do vyhradených, označených zberných zón a do smetných košov pristavených za občerstvovacími stanicami tak, aby prázdne poháre a fľaše neohrozovali bežcov bežiacich v dave za vami a neznečisťovali okolie trate. Na konci každej občerstvovacej stanice sa budú nachádzať aj mobilné toalety.

Po prebehnutí cieľovou čiarou prosím nezastavujte v cieľovom koridore pod cieľovým oblúkom, ale pokračujte plynulo pomaly ďalej cieľovým koridorom. Vydýchanie sa v jemnom pohybe vám pomôže sa opätovne poriadne pre dýchať a zlepší to aj váš krvný obeh. V prípade, ak sa po dobehu do cieľa necítite dobre, využite prosím pomoc zdravotnej služby v cieli.

Pravidlá:

Preteká sa podľa pravidielatletických súťaží WA a ustanovení týchto propozícií. Pretekár môže opustiťcestu s povolením a pod dohľadom rozhodcu pod podmienkou, že si tým neskrátipretekovú vzdialenosť. Pretekár, ktorý príjme občerstvenie mimo občerstvovacíchstaníc sa vystavuje nebezpečenstvu, že bude vylúčený z pretekov. Pretekár musíihneď odstúpiť z pretekov na príkaz hlavného lekára podujatia. Akékoľveksprevádzanie (vrátane cyklistického doprovodu), resp. akákoľvek pomocpretekárovi počas súťaže inými osobami, s výnimkou nevyhnutného lekárskehozásahu lekárom určeným organizačným výkonom podujatia, sa považuje zanedovolenú pomoc.

Za poslednými bežcami pôjdu zberné autobusy, ktoré zabezpečia zvoz bežcov, ktorí nesplnia časový limit, z trate do cieľa. Bežci, ktorí ukončia beh z iných dôvodov, počkajú na zberný autobus alebo sa dopravia do cieľa sami.

Je prísne zakázanépodľa pravidiel WA používať počas behu slúchadlá do uší. Pretekár savystavuje možnosti byť rozhodcom diskvalifikovaný. Používať slúchadlá počasbehu je nebezpečné najmä s ohľadom na bezpečnosť bežcov a divákov, prípadnéorganizačné usmernenia, zásahy a pokyny organizátorov na trati počas behu,potrebu reagovať na pohyb sprievodných vozidiel, motocyklov a bicyklovorganizátora, polície, zdravotnej a záchrannej služby, pričom v neposlednomrade sa oberáte o atmosféru, ktorú vytvárajú bežci, diváci a sprievodnýprogram, ktorý je pre vás pripravený.

Protesty:

Protesty sa musia podaťústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanieproti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa musípodať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúcehorozhodcu.

ŠPECIÁLNA AKCIA pri príležitosti 15. ročníka podujatia „14 + 1 free“:

Pri prihlásení kolektívu 15 účastníkov podujatia, platí akcia 14+1, kde posledný účastník získa možnosť štartovať bezplatne na vybranej disciplíne. Pre viac informácií a bezplatný kód píšte prosím na registracia@becool.sk.

Špeciálne hodnotené kategórie mimo oficiálnych výsledkov podujatia:

Špeciálne ocenenia

Najrýchlejší nováčik na maratóne, polmaratóne a desiatke

Bežci, ktorí prvý krát bežia maratón, polmaratón alebo desiatku a zaškrtnú pri registrácii okienko „nováčik“, budú zaradení do samostatného poradia, v rámci ktorého vyhodnotíme a odmeníme (vecnými cenami) po podujatí prvých troch mužov a prvé tri ženy. Ide o doplnkovú súťaž, ktorej cieľom je oceniť bežcov, ktorí bežia premiérovo danú disciplínu na oficiálnej bežeckej akcii, to znamená, že sa doposiaľ nezúčastnili na žiadnom oficiálnom bežeckom podujatí s uvedenou dĺžkou trate (neznamená to, že sa prvý krát zúčastňujú ČSOB Bratislava marathon !!!).

Najrýchlejší Bratislavčan, Bratislavčanka

V disciplíne maratón, polmaratón, desiatka a minimaratón vyhodnotíme a odmeníme (vecnými cenami) po podujatí prvých troch mužov a prvé tri ženy, ktoré uvedú v prihlasovacom formulári ako svoje bydlisko Bratislavu.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Kontakt: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika


Organizátori:

Generálny partner:

Auto partner:

Hlavný partner a partner detských behov a minimaratónu

Technický partner:

Partner 10 km:

Partner štafetového polmaratónu:


Partner zdravia:


Partneri:

 

 

 

 

 

S podporou: